Phone: 
९८४२३६३७०८
Section: 
नगरपालिका कार्यलय

काजि मान राई