Documents: 

स्थानिय विपद् जोखिम व्यबस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७२