Population: 
२८९१
Ward Contact Number: 
०२९-४१००३७
बल बहादुर अधिकारी

वडा नं ३