Population: 
२९२७
Ward Contact Number: 
०२९-४१००३७
धन बहादुर तामांग

वडा नं ४