Population: 
२८५१
Ward Contact Number: 
०२९-५७००४९
नेत्र बहादुर डाँगी

वडा नं ६