Population: 
२८९३
Ward Contact Number: 
०२९-५७००४९
पदम बहादुर तामांग

वडा नं ७