सेवा प्रकार: घर जग्गा

सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१. सम्पूण तथ्य खुलेको निवेदन

२. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. मृत्यु भएको भए मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपि

४. जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

५. मृतक र निवेदक विचको नाताप्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

६. एकभन्दा बढी हकवाला भएमा मन्जुरीनामा

७. सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझनु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

८. चालु आ.ब सम्मको मालपोत वा सम्पति कर तिरेको रसिद

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन(बाटोको नाम, टोल समेत खुलाउने)

२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिलप

३. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिलप

४. जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नापी नक्सा

५. चालु आ.व. सम्मको मालपोत तथा एकिकृत सम्पत्ति कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात

६‍. स्थलगत निरीक्षण प्रतिबेदन

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१दिन
जिम्मेवार अधिकारी
बिनुता खत्री
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)
सेवा शुल्क
आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरु

१.सम्पति करको बिबरण दाखिला फारम

२.जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. भबन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: दर्ता तथा चलानी

सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारी
दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय / नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क
सेवा शुल्क लाग्ने कागजात भए तोकिएको शुल्क तिरेको रसिद स‌लग्न गरेपछि
आवश्यक कागजातहरु

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत भएपछि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी
प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
चैनपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क
-
आवश्यक कागजातहरु

तोक आदेश भएपछि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई

सेवा प्रकार: व्यवसाय

सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजश्व प्रशासन शाखा/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरु

१. व्यवसायिक इजाजत पत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण व्यहोरा खुलेको निवेदन

२. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. वहालमा लिई व्यवसाय गरेको/गर्ने भए घर वहालको सम्झाैता पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजश्व प्रशासन शाखा/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१. सम्बन्धित व्यवसायीको निवेदन

२. गत आ.ब. सम्मको कर चुस्ता रसिद

३. सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजश्व प्रशासन शाखा/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय ( राजस्व नीति तथा प्रशासन उपशाखा)/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१. साविक र हाल कायम हुने प्रोप्राईटर दुवैको सयुक्त हस्ताक्षर भएको प्रतिलिलप

२. सयुक्त कर चुक्ता भएको रसिद

३.सम्बन्धित वडा सचिवको सिफारिस

४. नामसारी भई जाने व्यवसायीको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

५. दुई प्रती पासपोट साइजको फोटो

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
आर्थिक एन २०७४ अनुशार
आवश्यक कागजातहरु

१.निवेदन पत्र

२. अन्य निकायमा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घटना दर्ता

सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१.सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध विच्छेद अनुसूची फारम

२. पतिपत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति

३. कानून बमोजिम सम्वन्ध बिच्छेद भएको प्रमाणको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. बसाई सराई गरी आउनेको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहवाट परिवारको बिवरण खुलेको बसाई सराई गरि ल्याएको प्रमाण पत्र

२.घर मुलीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिलप

३. बसाई सरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित  सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट बसाई सराईको कागजात

४. जाने/आउने सवै व्यक्तिको नागरिकता/ जन्म दर्ताको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१‍‍ सुचकले भरी पेश गरेको अनुसूची फारम

२‍. मृतकको नागरिकता प्र‍ पत्रको प्रतिलिपि

३‍ सूरकको नागरिकता प्र‍ पत्रको प्रतिलिपि

४‍‌ न‍. पा. क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आएको भए बसाई सराईको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. पति पत्नी दुवै जना उपस्थित भै सयुक्त रुपमा भरी सही छाप गरेको बिबाह दर्ता अनुसूची फारम

२. पति को नगरिकता प्रमाणपत्रप्रतिलिपि अनिबार्य ( पत्नीको सन्दर्भमा बिबाह हुनु अगाबै ना.प्र.प. बनेको भए पेस गर्नु पर्ने )

३. न.पा.क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आएको भए बसाई सराई प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र नि:सुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. सुचना भरी पेस गरेको अनुसूची फारम

२. नवजात शिशुको बुबा /आमा दुबैको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि

३. नगरपालिका भन्दा बाहिरबाट अएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: संघ संस्था

सेवा प्रकार
संघ संस्था
लाग्ने समय
प्रकिया मिलाइ आयको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
सामाजिक बिकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका
सेवा शुल्क
१०००
आवश्यक कागजातहरु

१. विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकताको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवाहरु