FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुपरिवेक्षक र ‍ गणक पदको अन्तिम न‍तिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

गणक तथा सुपरिवेक्षक पदका लागि करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

कम्युटर तथा प्रिन्टर सामानहरु आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

वि.न.२/०७६-७७,स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समुह, अ.न.मी. सहायक चौथो तहको नतिजा प्रकाशन ।