FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

फिल्ड सहायक तथा MIS- Oerator को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. ०७५।७६ को विद्यालय लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी पदपुर्ति सम्बन्धी उमेरको हदम्याद सच्याईएको सूचना