FAQs Complain Problems

चिठी पत्र चलानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरून्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
दर्ता चलानी तथा सोधपुछ इकाई
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय / नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
सेवा शुल्क लाग्ने कागजात भए तोकिएको शुल्क तिरेको रसिद स‌लग्न गरेपछि
आवश्यक कागजातहरु: 

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत भएपछि